Facebook Pixel

„Co oznacza wpis do rejestru BDO dla wytwórcy odpadów?”

Jeśli wprowadzasz na rynek produkty w opakowaniach, wytwarzasz odpady lub nimi gospodarujesz – sprawdź, czy nie musisz mieć wpisu w Rejestrze BDO.

Rejestr BDO – co to właściwie jest?

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część BDO.

BDO – czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.  Powstała, aby przeciwdziałać nieprawidłowościom występującym w sektorze gospodarowania odpadami. Pozwala ona na gromadzenie informacji o odpadach oraz ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO od 1 stycznia 2020 r. prowadzą elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Obowiązki producentów i dostawców towarów w opakowaniach

Wprowadzając do obrotu produkty w opakowaniach, należy zapewnić również ich odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju, jak odpady powstałe z opakowań, w których umieszczamy produkty. 

Obowiązek ten dotyczy:

 • wyłącznie odpadów opakowaniowych wytworzonych przez nas 

lub

 • odpadów opakowaniowych zebranych od innych posiadaczy odpadów, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie, jak odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez nas do obrotu produktów w opakowaniach.
Zadania te możemy zlecić organizacji odzysku opakowań. Przejmie ona obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach na podstawie umowy w odniesieniu do całej masy opakowań jednego lub kilku rodzajów, jakie firma wprowadziła do obrotu w danym roku kalendarzowym.

Najlepiej taką umowę z organizacją odzysku opakowań zawrzeć w formie pisemnej

Wprowadzający produkty w opakowaniach, mamy również obowiązek prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Można to robić samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Robiąc to samodzielnie, należy łącznie przekazywać co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym na:

 • publiczne kampanie edukacyjne 

lub

 • rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych należy rozliczyć na koniec roku kalendarzowego poprzez złożenie sprawozdania.

Podmioty wprowadzające, eksportujące bądź dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, muszą przygotowywać roczne sprawozdania. 

Wzór tego sprawozdania znajdziemy w poniższym linku:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002526

Sprawozdanie należy złożyć marszałkowi województwa do 15 marca kolejnego roku.

Sprawozdawczość może również prowadzić za nas organizacja odzysku.

Należy osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/T/D20130888L.pdf

Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym jest to wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych, poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi, w tym roku oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym. 

Poziom ten wyliczamy według wzoru:

Po= Mo / Mw  

z czego:

 P- to poziom odzysku, 

Mo - masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi, 

Mw - masy wprowadzonych do obrotu opakowań

Masę odpadów poddanych odzyskowi ustala się w oparciu odpowiednio o: 

 • dokument potwierdzający recykling (DPR)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001809/O/D20181809.pdf

bądź

 • dokument potwierdzający odzysk (DPO)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001809

Dokumenty te otrzymamy, jeśli złożymy wniosek do zakładu przetwarzania odpadów. Natomiast masę opakowań wprowadzonych do obrotu, określa się na podstawie ewidencji obejmującej informacje o masie opakowań, w których wprowadzono do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym.

Jeśli nasza firma bądź organizacja odzysku opakowań, która nas reprezentuje, nie wykonała odzysku, należy wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

 • recyklingu, w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem,
 • odzysku.
Podstawą do obliczenia opłaty produktowej jest masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których firma wprowadziła produkty do obrotu. Opłatę produktową obliczamy na formularzu na koniec roku kalendarzowego i wnosimy ją na odrębny rachunek bankowy, prowadzony przez marszałka województwa. Należy ją uregulować do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego ona dotyczy.

Wprowadzając do obrotu środki niebezpieczne w opakowaniach, należy zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po tych środkach.

W przypadku, gdy tymi środkami są środki ochrony roślin, należy:

 • sfinansować koszty zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego i
 • odebrać od niego, na własny koszt, odpady opakowaniowe po tych środkach.
Zadania te możemy wykonywać samodzielnie lub przez przystąpienie do porozumienia - organizacji samorządu gospodarczego, reprezentującej grupę przedsiębiorców.

Kto musi złożyć wniosek o wpis do Rejestru?

Rejestr BDO prowadzony jest przez marszałków województw, którzy wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu - czyli bez potrzeby składania przez przedsiębiorcę wniosku, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych). 

O tym, czy firma powinna złożyć wniosek do Rejestru BDO, decyduje obszar, w którym prowadzi ona swoją działalności oraz zakres tej działalności.

Poniżej przedstawione zostały obszary i zakresy, w przypadku których trzeba taki wniosek złożyć:

 • oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne,
 • pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych),
 • sprzęt elektryczny lub elektroniczny,
 • baterie lub akumulatory,
 • opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach,
 • transport odpadów,
 • wytwarzanie odpadów bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego.

 

W przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Do Rejestru muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów.

 

Poniżej lista przykładowych podmiotów, które są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru BDO:

 • sklepy spożywcze
 • sklepy wielkopowierzchniowe
 • firmy budowlane, remontowe
 • gabinety lekarskie
 • gabinety stomatologiczne
 • gabinety kosmetyczne
 • zakłady fryzjerskie
 • producenci baterii i akumulatorów
 • producenci pojazdów
 • producenci opakowań
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi
 • warsztaty samochodowe
 • warsztaty rzemieślnicze
 • zakłady produkcyjne
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, z pomocą przychodzi również formularz, udostępniony przez BDO na stronie:

https://bdo.mos.gov.pl

Po wypełnieniu krótkiej ankiety, odpowiadając na pytania, możemy sprawdzić, czy nasza firma jest objęta obowiązkiem rejestracji

Prowadząc sklep lub hurtownię i udostępniając klientom torebki foliowe, podlegające opłacie recyklingowej należy:

 • pobierać opłatę recyklingową od wydanych toreb (za wyjątkiem tzw. zrywek),
 • wnieść pobraną od klientów opłatę recyklingową do urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca prowadzenia twojej działalności,
 • złożyć do 31 grudnia 2019 r. wniosek o rejestrację w BDO,
 • złożyć do 30 czerwca 2020 r. sprawozdanie dotyczące liczby toreb wydanych w 2019 r.

Jakie torby podlegają opłacie recyklingowej?

 • Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepy lub hurtownie i udostępniają klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, za pośrednictwem Rejestru BDO muszą złożyć roczne sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) i toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów). 
 • Od 1 września 2019 r. opłacie recyklingowej podlegają wszystkie torby na zakupy
 • z tworzywa sztucznego, z wyjątkiem bardzo lekkich toreb o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (tzw. zrywek), które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Wysokość opłaty recyklingowej

W cenie torby, za którą płaci nasz klient, należy uwzględnić opłatę recyklingową. Stawka opłaty recyklingowej za jedną torbę to 20 gr. Opłata może stanowić całkowity koszt torby lub zostać doliczona do ceny ustalonej. W tym drugim przypadku ostateczna opłata ponoszona przez klienta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty recyklingowej.

Kiedy i gdzie wnosić opłatę recyklingową?

 • Opłatę należy wnieść do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Oznacza to, że opłatę za pierwszy kwartał 2020 r. należy wnieść do 15 kwietnia 2020 r.
 • Opłatę recyklingową pobieraną od klientów od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. należało wnieść do 15 marca 2020 r.
 • Opłatę przelewamy na specjalne konto bankowe otwarte przez właściwego marszałka województwa. Aby dowiedzieć się, na jaki numer rachunku należy przelać opłatę recyklingową, najlepiej skontaktować się ze swoim urzędem. Niektóre urzędy publikują te numery na swoich stronach internetowych.

Sprawozdawczość

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy muszą prowadzić ewidencję nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego - w postaci papierowej lub elektronicznej.
Jeśli posiadamy kilka sklepów lub hurtowni, należy prowadzić osobną ewidencje dla każdego punktu i przechowywać ją przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą. 

Na podstawie prowadzonej ewidencji łatwiej będzie nam sporządzić sprawozdanie, które należy złożyć marszałkowi województwa.

Aby złożyć roczne sprawozdanie o liczbie nabytych i wydanych toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) i toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów) potrzebne nam będzie indywidualne konto w rejestrze BDO oraz numer rejestrowy

Sprawozdanie składamy elektronicznie po zalogowaniu się swoje konto w rejestrze BDO.
Pierwsze sprawozdanie, za 2019 r., należy złożyć do 30 czerwca 2020 r. Będzie dotyczyć okresu:

 • od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) oraz
 • od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów).

Kolejne sprawozdania, zaczynając od tego za rok 2020, będą już dotyczyły całego poprzedniego roku kalendarzowego i składamy je do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Kiedy należy uzyskać wpis?

 • Jeżeli działalność podlega wpisowi do Rejestru BDO, należy go uzyskać przed jej rozpoczęciem. 
 • Marszałek województwa ma 30 dni od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku na wpisanie nas do Rejestru BDO. 
 • Wpis do rejestru można załatwić w urzędach marszałkowskich oraz elektronicznie

Opłata za rejestrację to:

 • 100 zł - jeśli jesteśmy mikroprzedsiębiorcą, 
 • 300 zł - jeśli nie jesteśmy mikroprzedsiębiorcą,

Mikroprzedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie: 

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Jak się zarejestrować i wypełnić wniosek?

Wniosek o wpis do Rejestru BDO można wypełnić na stronie: 

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index

 1. Należy wybrać sposób logowania - np. przez Profil Zaufany czy usługę e-dowód. 
 2. Po wprowadzeniu loginu i hasła, zostaniemy przeniesieni na swoje konto w Rejestrze. 
 3. W menu po lewej stronie wybieramy zakładkę Wnioski, po czym Nowy wniosek, a następnie Nowy wniosek rejestrowy.
 4. Wypełniamy wniosek zgodnie z prowadzoną przez nas działalnością.

Cały proces znacznie ułatwi nam poniższa instrukcja:

https://bdo.mos.gov.pl/news/nowelizacja-ustawy-o-odpadach-w-zakresie-ewidencji-i-sprawozdan-do-bdo/

Na koniec składamy oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Do wniosku dołączamy również kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej – jeśli musimy ją zapłacić.

Niektórzy przedsiębiorcy muszą do wniosku dołączyć również:

 • kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kopie dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego – jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym sprzęt lub autoryzowanym przedstawicielem
 • kopię umowy z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego – jeśli jesteś autoryzowanym przedstawicielem
 • kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek (lub lokatę terminową) o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty – jeśli jesteś organizacją odzysku
 • informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu – jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym baterie lub akumulatory
 • umowę zawartą z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu – jeśli jesteś podmiotem wprowadzającym pojazdy
 • kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek (lub lokatę terminową) o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty – jeśli jesteś organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Po dokonaniu wpisu, marszałek poinformuje nas o tym drogą elektroniczną oraz zawiadomi o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego. Firmy, które podlegają opłacie rejestrowej, muszą umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Ten obowiązek dotyczy w szczególności: faktur VAT, paragonów fiskalnych, umów kupna-sprzedaży, sprawozdań, kart przekazania i ewidencji odpadów.

Marszałek województwa odmówi wpisu do Rejestru BDO, gdy:

 • nie wniesiemy opłaty rejestrowej w wymaganej wysokości
 • nie wniesiemy zabezpieczenia finansowego w wymaganej wysokości – jeśli jesteśmy przedsiębiorcą wprowadzającym sprzęt
 • nie wpłacimy kapitału zakładowego w wymaganej wysokości – jeśli działamy jako organizacja odzysku lub organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który:

 • uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 • uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów,
 • uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
 • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
 • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
 • rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Odnawianie opłaty

Po wniesieniu opłaty rejestrowej, należy ją co roku odnawiać. Opłaty rocznej za prowadzenie rejestru dokonujemy do końca lutego każdego roku, za dany rok, na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Nie trzeba jej wpłacać w roku, w którym była wpłacona opłata rejestracyjna. Wysokość opłaty rejestrowej i rocznej jest identyczna i wynosi:

 • 100 zł dla mikroprzedsiębiorców
 • 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców

Kary za niestosowanie przepisów dotyczących rejestracji

Sankcje za niestosowanie przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w BDO dzielą się na dwie kategorie:

 • grzywna (od 100 zł do ponad 1 mln zł) lub areszt wymierzane przez sądy,
 • administracyjne kara pieniężna (od 5000 zł do 1 mln zł) nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Administracyjna kara pieniężna jest nakładana za:

 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO,
 • nieumieszczanie na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością numeru rejestrowego, który jest nadawany przez Marszałka podczas rejestracji w BDO (dotyczy firm, które podlegają opłacie rejestrowej).

Karą aresztu lub grzywny można zostać ukaranym za:

 • niezłożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO, 
 • niezłożenie wniosku o zmianę wpisu,
 • niezłożenie wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym, 
 • naruszenie obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych. 

Od 1 stycznia 2020 r. karze grzywny lub aresztu będzie też podlegał każdy, kto nie będzie: 

 • przechowywał przez określony czas, udostępniał lub przedkładał dokumentów i wszelkich danych, do których zobowiązuje go ustawa,
 • posiadał w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO.

DODATKOWO:

Podstawowe pojęcia związane z opakowaniami, odpadami opakowaniowymi oraz produktami w opakowaniach

Opakowanie - jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Za opakowanie uważa się:

 • wyrób spełniający funkcje opakowania, bez uszczerbku dla innych funkcji, jakie opakowanie może spełniać, z wyłączeniem wyrobu, którego wszystkie elementy są przeznaczone do wspólnego użycia, spożycia lub usunięcia, stanowiącego integralną część produktu oraz niezbędnego do przechowywania, utrzymywania lub zabezpieczania produktu w całym cyklu i okresie jego funkcjonowania;
 • wyrób spełniający funkcje opakowania:

a) wytworzony i przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży,

b) jednorazowego użytku – sprzedany, wypełniony, wytworzony lub przeznaczony do wypełniania w punkcie sprzedaży;

 • część składową opakowania oraz złączony z opakowaniem element pomocniczy, spełniające funkcje opakowania, z tym że element pomocniczy przyczepiony bezpośrednio lub przymocowany do produktu uważa się za opakowanie, z wyłączeniem elementu stanowiącego integralną część produktu, który jest przeznaczony do wspólnego użycia lub usunięcia.

Kategorie opakowań:

 • opakowania jednostkowe – służące do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu;
 • opakowania zbiorcze – zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszania cech produktu;
 • opakowania transportowe – służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania uszkodzeniom produktów, z wyłączeniem kontenerów do transportu drogowego, kolejowego, wodnego lub lotniczego.

Odpady opakowaniowe – to opakowania wycofane z użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań;

Opakowanie wielokrotnego użytku – to opakowanie posiadające właściwości fizyczne i charakterystykę pozwalające co najmniej na jego dwukrotne zastosowanie do tego samego celu, do którego opakowanie zostało pierwotnie przeznaczone, z pomocą lub bez pomocy wyrobów pomocniczych dostępnych na rynku umożliwiających powtórne wykorzystanie opakowania; opakowanie to staje się odpadem opakowaniowym z chwilą, gdy przestaje być wyrobem wielokrotnego użytku.

Wprowadzający produkty w opakowaniach – to przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu

produktów w opakowaniach, w szczególności:

 • wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
 • pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu,
 • prowadzący:
  • jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 , sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach,
  • więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2 , sprzedający produkty pakowane w tych jednostkach.

Bibiografia:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami

 https://tvn24bis.pl/pieniadze,79/rejestr-bdo-co-to-jest-jak-sie-zarejestrowac-i-wypelnic-wniosek,998973.html

https://bdo.mos.gov.pl/news/nowelizacja-ustawy-o-odpadach-w-zakresie-ewidencji-i-sprawozdan-do-bdo/

https://gazetalubuska.pl/rejestr-bdo-od-1-stycznia-2020-r-kto-powinien-wpisac-sie-do-rejestru-jak-uzyskac-wpis-jakie-sa-oplaty-i-kary/ar/c3-14625977

https://www.biznes.gov.pl/en/publikacje/2241-obowiazki-dostawcy-towarow-opakowania

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000888/T/D20130888L.pdf