Facebook Pixel

100.000 Zamówień na bagstar.pl !

Zbliża się dla nas wielkie święto - wskaźnik naszego sklepu internetowego zbliża się do 100 000 zamówienia!!!

Promocja obowiązuje w okresie od dnia 22.05.2021 r. do dnia 29.05.2021 r. i nie łączy się z innymi promocjami

W ramach podziekowań, za tak wspaniałą dotychczasową współpracę, przygotowaliśmy dla Was kod rabatowy w wysokości 5%, który możecie wykorzystać w dniach 22.05.-29.05.2021 r. w naszym sklepie internetowym.(zobacz regulamin)

KOD RABATOWY:   BAGSTAR100

Dziękujemy i doceniamy, że jesteście z nami! To dzięki Wam nam się chce. Chcę nam się działać i rozwijać. Nasz sklep online zmieniamy, odświeżamy i udoskonalamy z pasją. Wynika to z chęci lepszego dopasowania oferty do aktualnych potrzeb naszych klientów i stanowi odpowiedź na liczne sugestie.

Bagstar ma jasno wyznaczony cel, łączący nas i naszych klientów - jest to rozwój. Najwiekszą motywacją do rozwoju naszej oferty są potrzeby naszych klientów, profesjonalistów i decydentów z wielu branż.

REGULAMIN PROMOCJI

„5% RABATU – 100 000 ZAMÓWIENIE INTERNETOWE”

§1  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji o nazwie „5% RABATU – 100 000 ZAMÓWIENIE INTERNETOWE” zwanej dalej „Promocją” jest firma BAGSTAR.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Markach 05-270 przy ul. Okólna 45, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000825540, posiadająca NIP: 5242897166 i REGON: 385424977 reprezentowana przez komplementariusza spółka BAGSTAR.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach przy ul. Okólna 45, kod 05-270 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804938, posiadająca NIP: 5242892714 i REGON: 384455421 kapitał zakładowy 50.000 zł, e-mail: bagstar@bagstar.pl, nr telefonu: (022) 424 33 93 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 22.05.2021 r. do dnia 29.05.2021 r. („Okres obowiązywania”).
 3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna na prowadzonej przez Organizatora stronie internetowej sklepu BAGSTAR.PL: http://www.bagstar.pl/ („Sklep”).
§2  WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który w Sklepie internetowym Organizatora dokona w Okresie obowiązywania w ramach jednej transakcji zakupu Produktu i/lub Produktów (zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu) oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie (,,Uczestnik’’).
 2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem: http://www.bagstar.pl/.
 3. Promocja dotyczy wszystkich produktów dostępnych w Sklepie internetowym Organizatora.
 4. W Okresie obowiązywania Promocji Uczestnikowi promocji, który dokona zakupu Produktu i/lub Produktów dostępnych w Sklepie internetowym Organizatora przysługuje rabat w wysokości 5% (słownie pięć procent), który to rabat w Okresie obowiązywania Promocji jest aktywowany po wpisaniu kodu: BAGSTAR100, przy składaniu zamówienia na stronie internetowej https://bagstar.pl/.
 5. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji jednorazowo w Okresie jej obowiązywania pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 3-4 Regulaminu.
 6. Niniejszy rabat nie łączy się z innymi rabatami obowiązującymi u Organizatora.
 7. Przyznany przez Organizatora przedmiot promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
§3  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeks cywilny.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.05.2021 r.